Quản Lý Quyền

Để quản lý quyền

  • Nhấn “Cấu hình”
  • Nhấn “Quản lý quyền”

  • Nhấn “Add new” để thêm quyền mới

  • Nhấn “Import” để thêm danh sách quyền

Đường dẫn template import quyền: link