Result Search :
Hướng dẫn sử dụng > Login Instruction > Hướng dẫn đăng nhập

Vào trang Kingwork.vn

Bước 1: Điền thông tin tên doanh nghiệp, tài khoản emai và mật khẩu.

Bước 2: Chọn “Login securely”

——- Hoặc ———

Chọn đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc tài khoản Microsoft hoặc số điện thoại

Hướng dẫn đăng nhập

Vào trang Kingwork.vn

Bước 1: Điền thông tin tên doanh nghiệp, tài khoản emai và mật khẩu.

Bước 2: Chọn “Login securely”

——- Hoặc ———

Chọn đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc tài khoản Microsoft hoặc số điện thoại